(Senast reviderade april 2014)

Stadgar för Riksförbundet Vuxendöva i Sverige

§ 1 Förbundets namn

VIS, Riksförbundet Vuxendöva i Sverige.

VIS är ett riksförbund vars medlemmar utgörs av vuxendöva/gravt hörselskadade, deras närstående och andra som vill stödja förbundets syfte. I stadgarna nedan används fortsättningsvis begreppet Vuxendöva som ett samlingsbegrepp för alla som omfattas av dessa stadgar.

§ 2 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

VIS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som ska tillvarata vuxendövas intressen och öka medvetenheten om vuxendövhet. Med vuxendöva menas personer som förlorat sin hörsel helt eller delvis i vuxen ålder och som utan hörapparat/hörselimplantat inte kan uppfatta tal på nära avstånd på bästa örat. Som vuxendöv räknas även den som utan att vara helt döv ofta möter samma svårigheter samt den som är implantatbärare.

Vuxendöva har samma språk och kultur som hörande oavsett etnisk och/eller språklig                tillhörighet.

VIS ska arbeta med att

 • minska skillnaderna mellan hörandes och vuxendövas möjligheter
 • påverka myndigheter och beslutsfattare främst i rehabiliteringsfrågor, tolktjänst, hjälpmedels- och arbetsmarknadsfrågor, tillgänglighetsfrämjande frågor och forskning.
 • öka medvetenheten om de problem som är förknippade med att vara vuxendöv
 • informera om vuxendövfrågor
 • bryta den isolering som ofta blir en följd av dövheten och verka för att

vuxendöva och deras närstående ska bli aktiva i samhället

§ 4 Organisation

VIS ska vara en rikstäckande organisation, med direktinflytande från enskild medlem. VIS organiseras i länsföreningar. Målet ska vara ett län – en förening. Det ska även vara möjligt att bilda lokalföreningar. Lokalförening ska kunna bildas även i områden där det inte finns fungerande länsförening. Länsförening och lokalförening är autonoma men har egna stadgar som följer VIS normalstadgar för länsförening/lokalförening. Om en länsförening/lokalförening vill ha avvikande stadgar måste dessa, före ikraftträdande, godkännas av riksförbundets styrelse.

§ 5 Medlemskap

VIS är öppet för vuxendöva och deras närstående samt andra personer som vill stödja förbundets syfte. Medlemskap inträder när anmälan/ansökan är registrerad.

Registrering av medlemskap sker hos riksförbundet som upprättar medlemsförteckning på såväl riks-, läns- som lokalnivå. Medlem tillhör förening i det län där han/hon är bosatt alternativt den länsförening som man valt att tillhöra.

Därutöver kan VIS-medlem ansluta sig till en lokalförening Uppdatering av medlemsregister sker när nya uppgifter kommer riksförbundet tillhanda.

Medlemskap upphör vid skriftlig avsägning eller då medlemsavgift inte erlagts under ett år.

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar förbundet eller motarbetar föreningens syfte ska, efter beslut av styrelsen, kunna uteslutas.

§ 6 Medlemsavgift

Rikstinget beslutar om medlemsavgiftens storlek och hur stor del av medlemsavgiften som ska fördelas på länsföreningarna respektive lokalföreningarna. Medlemsavgiften ska vara betald senast den sista februari.

Medlem som nyregistreras före den 30 juni betalar full avgift första kalenderåret. Medlem som nyregistreras under det tredje kvartalet betalar halv avgift första kalenderåret och den som nyregistreras under fjärde kvartalet betalar ingen medlemsavgift första kalenderåret.

§ 7 Beslutande organ

Beslut på högsta nivå fattas av medlemmarna på årsmöte och på riksting. Under tiden mellan dessa av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen genomför de beslut som tagits på årsmöte och riksting.

§ 8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april på plats som förbundsstyrelsen väljer. Kallelse till ordinarie årsmöte sker i förbundets tidning senast två månader före mötet med uppgift om tid och plats för mötet.

På årsmötet ska bl. a följande frågor finnas med på föredragningslistan:

1       Mötets öppnande

2       Godkännande av föredragningslista

3       Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar årsmötesprotokollet

4       Val av rösträknare

5       Val av ordförande för årsmötet

6       Val av sekreterare för årsmötet

7       Fastställande av röstlängd

8       Fråga om kallelse har sänts ut i rätt tid

9       Verksamhetsberättelse för det gångna året

10    Ekonomisk redovisning för det gångna året

11    Revisionsberättelse

12    Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

13    Uppföljning av motioner från tidigare årsmöte och riksting

14    Behandling av inkomna motioner

15    Frågor som styrelsen överlämnat till årsmötet

16   Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen

17   Val av ordförande

18   Val av ledamöter

19   Val av ersättare med fastställande av turordning

20   Val av revisor och ersättare

21   Val av valberedning

22   Övriga frågor och Ordet fritt

23   Mötets avslutande

Om årsmötet behöver göra förändringar/förtydligande av budgeten (fastställd på Rikstinget) görs detta före punkt 16.

Förslag på kandidater kan lämnas fram till kl. 18.00 dagen före valen. Föreslagen kandidat ska ha godkänt kandidaturen. Förslagen lämnas till valberedningen.

Årsmötesprotokollet ska skickas till förbundsstyrelsen, revisorer, länsföreningarnas och lokalföreningars ordförande eller postmottagare samt valberednings ordförande.

§ 9 Riksting

Riksting ska hållas före den 30 november på plats som förbundsstyrelsen väljer. Kallelse till riksting sker i förbundets tidning senast sex veckor före tinget med uppgift om tid och plats för mötet. Rikstingets viktigaste uppgift är att besluta om medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för nästkommande år.

Om man behöver göra fyllnadsval efter person som valts under punkterna 17 – 21 på årsmötet sker detta efter punkt 12 enligt föredragningslista nedan

På rikstinget ska bl. a följande frågor finnas på föredragningslistan:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista

3       Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar protokollet

4       Val av rösträknare

5       Val av ordförande för rikstinget

6       Val av sekreterare för rikstinget

7       Fastställande av röstlängd

8       Fråga om kallelse sänts ut i rätt tid

9       Beslut om medlemsavgift för kommande år

10    Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa år

11    Behandling av inkomna motioner

12    Frågor som styrelsen överlämnat till rikstinget

13    Övriga frågor och Ordet fritt

14    Mötets avslutande

 

§ 10 Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte kan ske om förbundsstyrelsen anser att det behövs, eller om två tredjedelar av medlemmarna begär det skriftligt.

På extra årsmöte behandlas bara de frågor som finns nämnda i kallelsen. Kallelse till extra årsmöte ska skickas ut senast två veckor före mötet.

Om det är mindre än 30 dagar till ordinarie eller annat extra årsmöte ska de aktuella frågorna behandlas där istället.

För övrigt gäller det som står skrivet under årsmöte.

§ 11 Rösträtt

Medlemmar i VIS har rösträtt vid årsmöte och riksting. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Om det blir lika många röster i sakfrågor har ordförande utslagsröst. Om flera personer vid val får lika många röster ska valet avgöras genom lottning.

Röstar gör man genom att räcka upp handen, om ingen begärt något annat.

§ 12 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, och det antal ledamöter och ersättare som årsmötet bestämmer. Antal ledamöter minst tre. Minst två tredjedelar av ledamöterna bör vara vuxendöva. Ledamöterna bör, om möjligt, komma från olika delar av landet.

Ordförande väljs för två år och övriga ledamöter väljs för två år. Ersättare väljs för ett år.  För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt bör hälften av ledamöterna väljas på varje årsmöte. Förbundsstyrelsen utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör. Till sekreterare och kassör kan extern person adjungeras.

Ersättare inträder när ordinarie ledamot har förhinder eller avgår innan mandattidens utgång enligt den av årsmötet fastställda turordningen.

Förbundsstyrelsen har sammanträde när ordföranden kallar, eller då minst hälften av ledamöterna begär det.  Kallelse sänds till samtliga ordinarie ledamöter och ersättare. Ersättare har rätt att delta i mötet med yttrande- och förslagsrätt. Förbundsstyrelsen kan fatta beslut när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid röstning har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall hålla ett första konstituerande möte i anslutning till årsmötet. Vid detta möte väljs två personer att var för sig teckna förbundets firma

Förbundsstyrelsen svarar för att beslut som tagits på årsmötet genomförs.

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden ska skickas till ledamöterna, ersättarna, revisorerna och länsföreningars och lokalföreningars ordförande eller postmottagare.

Förbundsstyrelsen ska upprätta verksamhetsplan och budget, och besluta om vilken övrig verksamhet som ska genomföras. Förbundsstyrelsen ska stimulera och stödja länsföreningarnas verksamhet.

§ 13 Utskott                                                                                          

Förbundsstyrelsen har rätt att utse arbetsgrupper eller andra grupper, som det finns behov av.

Förbundsstyrelsen upprättar en arbetsordning för grupperna och kan delegera vissa beslut till dessa.

Grupperna ska skriva minnesanteckningar på sina möten och överlämna dessa till förbundsstyrelsen.

§ 14 Räkenskaper

VIS bokföringsår ska vara detsamma som kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 15 Verksamhets- och revisionsberättelse

Förbundsstyrelsen ska varje år skriva verksamhetsberättelse över det gångna året. Revisorerna ska senast två dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen.

Verksamhets- och revisionsberättelse ska finnas på årsmötet.

§ 16 Motioner

Varje medlem som vill ha en fråga behandlad på årsmöte eller riksting har rätt att skicka in en motion. Förbundsstyrelsen ska ha den senast en månad före årsmöte/riksting. Förbundsstyrelsen ska bereda motionen och på årsmötet/rikstinget redovisa sina synpunkter och förslag till beslut.

§ 17 Tidning och hemsida

Förbundsstyrelsen ska ansvara för och utge en tidning minst fyra gånger per år. Tidningen ska uppmuntra till debatt och innehålla information från förbundsstyrelsen, från länsföreningarna och från lokalföreningar, kallelser till möten, kurser och andra arrangemang.

Förbundsstyrelsen ska också ansvara för förbundets hemsida.

§ 18 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning med minst tre ledamöter varav en ska vara sammankallande. Valberedningen ska genom annons i förbundets tidning begära förslag på kandidater till styrelsevalet minst tre månader före årsmötet, och göra en kandidatlista inför val på årsmöte eller riksting. Kandidatlistan skall vara sittande styrelse tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 19 Revisorer

Årsmötet väljer en revisor och en ersättare för ett år. Revisorn ska granska förbundets bokföring och förvaltning.

§ 20 Stadgeändring

För att en ändring av eller ett tillägg till stadgarna ska träda ikraft omedelbart krävs ett beslut på årsmöte med två tredjedelars majoritet. Annars krävs beslut på två årsmöten efter varandra, varav ett ska vara ordinarie. Tiden mellan mötena ska vara minst två veckor.

§ 21 Upplösning av förbundet

VIS upplöses om man fattar beslut om det på två förbundsmöten efter varandra. Det ena ska vara ett årsmöte. På båda mötena ska beslutet fattas med två tredjedelars majoritet.

Om VIS upplöses ska eventuella tillgångar omvandlas till en fond till förmån för vuxendöva i Sverige.

 

Normalstadgar för länsförening/lokalförening

Dessa Normalstadgar ska utgöra grund för föreningarnas egna stadgar. Varje förening skalsjälv fastställa sina stadgar men eventuella avvikelser från dessa Normalstadgar ska alltid granskas och godkännas av riksförbundets styrelse innan de blir giltiga.

Förutsättningarna för att genomföra stadgeändringar framgår av § 15 nedan.

Avseende begreppet vuxendöv följs den definition som framgår av VIS Riks stadgar § 1.

§ 1 Föreningens namn

Vuxendöva i Sverige, länsföreningen i………., VIS ….. , består av medlemmar i riksförbundet Vuxendöva i Sverige boende i länet eller som valt att bli medlemmar i länsföreningen.

Vuxendöva i Sverige, lokalföreningen i …… består av medlemmar i  riksförbundet Vuxendöva i Sverige som valt att bli medlemmar i lokalföreningen

§ 2 Ändamål

Avseende begreppet vuxendöv följs den definition som framgår av VIS Riks stadgar § 3.

Länsföreningen/lokalföreningen ska arbeta med att

1       minska skillnaderna mellan hörandes och vuxendövas möjligheter.

2       påverka myndigheter och beslutsfattare i rehabiliteringsfrågor, tolktjänst, hjälpmedels- och arbetsmarknadsfrågor tillgänglighetsfrågor samt forskning.

3       öka medvetenheten om de problem som är förenade med att vara vuxendöv

4       informera om vuxendövfrågor.

5       bryta den isolering som ofta blir följden av dövheten och verka för att vuxendöva och deras närstående ska bli aktiva.

Länsförenings huvudsakliga inriktning ska vara på aktiviteter av övergripande intresse på länsnivå.  Lokalförenings på aktiviteter av särskilt lokalt intresse inom aktuell kommun/ort.

§ 3 Organisation

Länsföreningen omfattar det område som VIS Riks styrelse fastställer. Länsföreningen kan därför omfatta mer än ett län.

Lokalföreningen verkar företrädesvis i aktuell kommun/ort

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för vuxendöva och deras närstående samt personer som vill stödja föreningens syfte. Medlemskap inträder när anmälan/ansökan är registrerad hos, och bekräftad av VIS Riks.

Medlemsavgiften betalas till riksförbundet. Betalningstermin regleras i VIS Riks stadgar.

Styrelsen får använda medlemsavgifterna till föreningens verksamhet. Den från riksförbundet erhållna medlemsförteckningen uppdateras efterhand av VIS Riks och meddelas föreninge

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar förbundet eller motarbetar föreningens syfte ska, efter beslut av styrelsen, kunna uteslutas

§ 5 Beslutande organ

Beslut på högsta nivå fattas av medlemmarna på årsmöte och länsting och under tiden mellan dessa av styrelsen.

Styrande beslut i lokalförening fattas på årsmöte

§ 6A Årsmöte

Ordinarie årsmöte i länsförening/lokalförening ska hållas senast 31 mars på en plats som styrelsen väljer. Kallelse till årsmötet ska sändas ut minst en månad före mötet. Den ska innehålla information om tid och plats samt föredragningslista

På årsmötet ska bl. a följande frågor finnas på föredragningslistan:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslistan
  1. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar årsmötesprotokollet
 3. Val av rösträknare
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om kallelse har sänts ut i tid
 8. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 9. Ekonomisk berättelse för det gångna året
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om länsting
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa år
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Frågor som styrelsen överlämnat till årsmötet
 16. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare
 17. Val av ordförande
 18. Val av ledamöter
 19. Val av ersättare med fastställande av turordning
 20. Val av revisorer och ersättare
 21. Val av valberedning
 22. Övriga frågor och Ordet fritt
 23. Mötets avslutande

 

Om föreningen kallar till länsting behandlas punkt 14 på detta.

Om årsmötet behöver göra förändringar/förtydligande av budgeten (fastställd på Länstinget) görs detta före punkt 16.

Förslag på kandidater kan lämnas till kl. 18.00 dagen före valen. Föreslagen kandidat ska ha godkänt kandidaturen. Förslagen lämnas till valberedningen

Årsmötesprotokollet ska skickas till styrelsen, revisor, valberedning och riksförbundets styrelse.

I förekommande fall skickas årsmötesprotokoll från lokalförening även till länsförrening.

§ 6B Länsting

Länsting ska hållas före den 31 oktober på plats som styrelsen väljer. Kallelse till länsting ska skickas ut minst en månad före mötet. Den ska innehålla information om tid och plats samt föredragningslista.

Länstingets viktigaste uppgift är att besluta om verksamhetsplan och budget för nästkommande år.

Om man behöver göra fyllnadsval för personer, som valts under punkterna 18-22 på årsmötet,     kan detta göras på länstinget.

På länstinget ska bl. a följande frågor finnas på föredragningslistan:

1.  Mötets öppnande

2.  Godkännande av föredragningslista

3.  Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet

4.  Val av rösträknare

5.  Val av ordförande för länstinget

6.  Val av sekreterare för länstinget

7.  Fastställande av röstlängd

8.  Fråga om kallelse sänts ut i rätt tid med den information som krävs

9.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa år

10.Behandling av inkomna motioner

11.Frågor som styrelsen överlämnat till länstinget

12. Ev fyllnadsval

13. Övriga frågor och Ordet fritt

14.Mötets avslutande

 

Lokalförenings fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa år kan ske vid höstting (senast 31 oktober) eller vid årsmöte.

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som framgår av § 6A

§ 7 Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte kan ske om styrelsen anser att det behövs, eller om två tredjedelar av medlemmarna begär det skriftligt.

På extra årsmöte behandlas bara de frågor som finns nämnda i kallelsen. Kallelse till extra årsmöte ska skickas ut senast två veckor före mötet.

Om det är mindre än 30 dagar till ordinarie eller annat extra årsmöte ska de aktuella frågorna behandlas där istället. För övrigt gäller det som står skrivet under årsmöte.

§ 8 Rösträtt

Medlemmar i VIS har rösträtt vid årsmöte och länsting. Rösträtt kan inta utövas genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Om det blir lika många röster i sakfrågor har ordföranden utslagsröst. Om flera personer vid val får lika många röster ska valet avgöras genom lottning. Röstar gör man genom att räcka upp handen, om ingen begärt något annat.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och det antal ledamöter och ersättare som årsmötet bestämmer, dock minst två ledamöter.

Udda antal samt att majoriteten av ledamöterna ska vara vuxendöva eftersträvas.

Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för två år. Ersättare väljs för ett år. För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt bör hälften av ledamöterna väljas på varje årsmöte.

Styrelsen utser, vid konstituerande styrelsemöte, bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.  Om det behövs kan en ledamot ha mer än en funktion. Ordföranden bör emellertid inte inneha någon ytterligare funktion. Till sekreterare kan extern person adjungeras.

Vid konstituerande styrelsemöte väljs även två personer att var för sig teckna föreningens firma

Ersättare inträder när ordinarie ledamot har förhinder eller avgår innan mandattidens utgång enligt den av årsmötet fastställda turordningen.

Styrelsen sammanträder när ordföranden kallar, eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till möte sänds till samtliga ordinarie ledamöter och ersättare. Ersättare har rätt att deltaga i mötet med yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid röstning har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen svarar för att beslut som tagits på årsmötet genomförs.

Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ledamöter, ersättare och revisorer.

Styrelsen ska göra verksamhetsplan och budget, och besluta om vilken övrig verksamhet som ska genomföras.

§ 10 Räkenskaper

Föreningens bokföringsår ska vara detsamma som kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorn senast tre veckor före årsmötet.

 

§ 11 Verksamhets- och revisionsberättelse

Styrelsen ska varje år skriva verksamhetsberättelse över det gångna året.

Revisor ska senast två dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport och revisionsberättelse ska finnas på årsmötet.

Verksamhetsberättelse ska tillsammans med ekonomisk rapport och revisionsberättelse skickas till riksförbundet.

§ 12 Motioner

Varje medlem som vill ha en fråga behandlad på årsmöte eller länsting har rätt att skicka in en motion. Styrelsen ska ha den senast två veckor före mötet. Styrelsen ska bereda motionen och redovisa sina synpunkter och förslag till beslut på mötet.

§ 13 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning med en sammankallande och lämpligt antal ledamöter. Valberedningens uppgift är att göra en kandidatlista för val till styrelsen på kommande årsmöte eller ting. Kandidatlistan ska vara sittande styrelse tillhanda en vecka före mötet.

§ 14 Revisorer

Årsmötet väljer minst en revisor och ersättare för ett år. Revisorn ska granska föreningens bokföring och förvaltning

§ 15 Stadgeändring

För att ändring av eller tillägg till stadgarna ska  kunna träda ikraft omedelbart krävs ett beslut på årsmöte med två tredjedelars majoritet Annars krävs beslut på två föreningsmöten efter varandra, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Tiden mellan föreningsmötena ska vara minst två veckor.

Under beredning av stadgeändring ska VIS Riks styrelses yttrande inhämtas. Ändring eller tillägg skal godkännas av riksförbundets styrelse innan de blir giltiga.

VIS namn, firma och logotyp får inte användas av förening vars stadgar inte har godkänts av VIS Riks styrelse.

§ 16 Upplösning av länsförening/lokalförening

Föreningen upplöses om man fattar beslut om det på två föreningsmöten efter varandra. Det ena ska vara årsmöte. På båda mötena ska beslutet fattas med två tredjedelars majoritet.

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar överlämnas till riksförbundet.

Om föreningen ämnar ingå i en annan av VIS föreningar får denna förening tillgångarna.