Vuxendöva och CI

Läs och ladda hem VIS Policy kring olika typer av hörselimplantat här.

Läs om VIS första CI-konferens som hölls i Örebro i juni 2012 här.

När CI kom förändrades livssituationen för vuxendöva.
(Om CI, Cochlea Implantat se förklaring på www.karolinska.se/ci)

Se hur ett CI fungerar på Audiologiska kliniken i Örebros hemsida.

I VIS stadgar definieras vuxendöva /§2/
…Med vuxendöva menas personer, som i vuxen ålder blivit så svårt hörselskadade att de inte ens med de hjälpmedel som finns kan uppfatta tal och därför ställs inför stora svårigheter i  sitt dagliga liv. Som vuxendöv räknas även den som utan att vara helt döv ofta möter samma svårigheter samt den som är implantatbärare.

Länge definierades vi som grupp av teknikens brister. Vi var de som hörde dåligt fastän vi fick hörapparater, bärbara slingor, trådlösa mikrofonanläggningar osv.

När CI, Cochlea Implantat, kom innebar det en revolution!  Med denna nya teknik hör vi igen!
Det ska vi vara glada för!
Att höra med CI är roligt. Vi hör våra vänner, vi hör fåglarna, vi hör kanske i telefon, kanske musik!

Men med den nya tekniken kan vår gruppidentitet som vuxendöva behöva tänkas igenom.
Är vi hörande igen? Hörselskadade? Eller fortfarande vuxendöva?

Fortfarande är vi reservdelsmänniskor. Plötsligt står vi där bland hörande vänner utan fungerande batterier, med trasiga sladdar eller något annat tekniskt problem som gör att CI inte fungerar, – dövare än någonsin. CI hjälper inte heller särskilt mycket i bullriga miljöer, till exempel i trafiken, när många pratar på en gång.
Inom VIS arbetar vi för att vi ska ha en beredskap för de här situationerna. Vi är flera med samma upplevelser, vi kan dela våra erfarenheter med andra, hämta och ge tips. Vi ska känna att vi har rätt att höra precis så dåligt som vi gör och ändå ha rätt till gemenskap, tillgänglighet och delaktighet.

Vi ska ha tolkhjälp när vi behöver det, skrivtolkning och/eller TSS tolkning. Vi använder TSS, tecken som stöd, när vi pratar med varandra.  Med TSS kan vi prata med varandra på avstånd och när ljudmiljön ej gör det möjligt att höra vad som sägs.

Vi ska ta tillvara den hörselteknik som vi har hjälp av. Vi ska också bevaka att servicen av våra apparater fungerar, att reservapparater och reservdelar finns och att vi får stöd av hörselpersonal och experter när vi behöver det.
Vi ska känna oss starka i vår identitet som vuxendöva CI-bärare.

Inom VIS riksförbund arbetar nu en grupp med CI-frågor, gamla frågor och nya som uppstår i takt med att hörseltekniken utvecklas ännu mera.

Text:
Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld
Christina Svedberg
Bjarne Sundström