VIS

– är ett riksförbund av vuxendöva och deras närstående

 

– skall göra samhället uppmärksamt på den tillgång/resurs de vuxendöva är med sina, ofta långa, erfarenheter från olika områden, samt vilka behov som måste tillgodoses för att vuxendöva skall kunna fungera optimalt

 

– betonar nödvändigheten av att anhöriga, vänner och arbetskamrater kommer med i föreningsarbetet, ställer krav på samhällsinsatser, deltar i kursverksamhet och i diskussioner om vuxendövas och närståendes behov

 

 

MEDLEMMAR/FÖRENINGAR

 • Riksförbundet fortsätter ge ekonomiskt stöd till läns- och lokalföreningarna
 • Stöd och startbidrag ska ges till grupper av medlemmar som vill bilda föreningar
 • Regionalt samarbete uppmuntras och får särskilt stöd
 • Riksförbundet och läns-/lokalföreningar ska arbeta med VISion VIS som syftar till att stärka VIS på alla nivåer
 • Medlemsvärvning prioriteras högt under året
 • Vuxendövas dag som arrangeras tredje lördagen i maj
 • VIS ska på alla nivåer vara ett stöd för nyblivna vuxendöva och deras anhöriga

 

ARRANGEMANG

 • Årsmöte och Riksting genomförs
 • Aktuella och intressanta program ska om möjligt genomföras i anslutning till årsmöte och riksting
 • Arrangera en utvecklingskonferens med läns- och lokalföreningar
 • VDNR årsmöte ska planeras i maj 2018 i Stockholm

 

INFORMATION OCH KULTUR

 • VIS-tidningen ges ut med fyra nummer per år, vilka även sänds till en del myndigheter och institutioner
 • Hemsidan, Facebook och Twitter fortsätter att utvecklas
 • Förbundet arbetar mot de mål som fastställs i informationspolicyn och det intressepolitiska programmet. Särskild tonvikt kommer att läggas på TSS, tolkfrågor och rätten för vuxna att få bilateralt implantat.
 • Fortsatt arbete med det intressepolitiska programmet för nästa period
 • Påverkansarbetet för att göra kulturlivet tillgängligare för vuxendöva/gravt hörselskadade i hela landet fortsätter
 • VIS fortsätter att följa textningen av TV-program och svenska filmer för både vuxna och barn och kräva förbättringar där så behövs
 • Kontakter och informationsmaterial om VIS ska spridas till myndigheter och beslutsfattare

 

KURSER/FORTBILDNING

 • VIS sommarvecka med TSS arrangeras
 • TSS-kurser på länsnivå skall uppmuntras och stödjas

 

REHABILITERING

 • Tillsammans med föreningarna bedriva påverkansarbete för att få fler tolkanvändare- och TSS-kurser
 • Arbeta för en likartad rehabilitering i hela landet
 • Verka för att nya CI-användare får sin rehabilitering så nära hemmet som möjligt

 

ORGANISATIONSSAMARBETE / REPRESENTATION

 • Tillsammans med övriga organisationer i ordförandegruppen arbeta med frågor relevanta för vuxendöva/gravt hörselskadade
 • I samband med övriga hörselorganisationer följa upp angående tolk i arbete och vardagsliv
 • VIS är medlem i och kommer arbeta med Vuxendövas Nordiska Råd – VDNR
 • Förbundet fortsätter att via mail delta i det vuxendövforum som finns inom EFHOH (Europeiska hörselskadeorganisationen)
 • .EURO-CIU. Det är den europeiska CI-organisationen.
 • Samarbetet med organisationer och yrkesgrupper verksamma inom hörselområdet fortsätter att utvecklas
 • Alla VIS länsföreningar ska vara representerade i tolk- och brukarråd där sådana finns
 • Fortsätta samarbetet med ABF
 • Fortsatt öka representationen i olika referens- och brukargruppar
 • Samarbeta med Föreningen Skriv- och TSS-tolkar gällande TSS och vuxendövtolkar
 • Aktivt medverka i pågående tolkutbildningar

 

TEKNIK och FORSKNING

 • Bevaka olika forskningsprojekt som berör CI och vuxendövhet
 • Arbeta för att få mer och bättre statistik inom CI- området
 • Bevaka den tekniska utvecklingen inom vårt verksamhetsområde
 • Informera medlemmarna om CI, ny teknik och nya rön inom området vuxendövhet
 • Underlätta för medlemmarna att ta till sig ny teknik genom att informera, förklara och vid behov genomföra kurser
 • Tillsammans med länsföreningarna bedriva påverkansarbete för vuxnas rätt till bilaterala implantat

 

 

ARBETSGRUPPER      

 • PR-gruppen ska arbeta med information och profilprodukter. Gruppen ska också sprida information om VIS vid alla tillfällen då detta är möjligt
 • VIS-akademin
 • IP-gruppen kommer att arbeta med det intressepolitiska programmet för nästa period.
 • VISion VIS – Styrelsen har planerat att starta en ny grupp som ska arbeta med länsföreningarna för att möta framtiden
 • Vuxendöv-gruppen arbetar med att ge stöd till länsföreningarna att genomföra Vuxendövas dag och värva nya medlemmar

 

ORGANISATION

 • Riksstyrelsen sammanträder 5-6 gånger per år
 • Riksstyrelsen genomför beslut som fattas på riksårmöte och riksting

 

ÖVRIGT

 • Frågan om namnändring kommer att diskuteras på nytt för beslut under året
 • Underlag för medlemsvärvning ska tas fram tillsammans med länsföreningarna