VIS Riks styrelse höll sitt första styrelsemöte för år 2017 den 2 februari. Det var en decimerad styrelse som mötte upp; en ledamot har avsagt sig sina uppdrag och två var sjuka. Mötet genomfördes dock, då det fanns flera viktiga frågor att diskutera. Även VIS Riks externe kassör, Kjell Amilon, deltog i mötet.

Protokoll från styrelsens möten kommer att sändas ut till länsföreningarnas ordförande från och med detta möte.

Annika Elfstedt har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot.

VIStidningens redaktör, Barbro Liljenström, deltog i mötet under relevanta punkter. Styrelsen var nöjd med hennes första tidning. Material till kommande tidningar diskuterades. Det är viktigt att länsföreningarna är aktiva och sänder in referat och, information och annat material både till tidningen och hemsidan.

Hemsidegruppen bestående av Barbro Liljenström Sven Ankar och Anders Agnefalk, har påbörjat sitt arbete med att förbättra VIS hemsida. Gruppen har lagt fram flera mycket bra förslag till förändringar.

Annika Elfstedt ansvarar fortfarande för Facebook.

VIS har fått lite mer i statsbidrag i år än föregående år, vilket ju är glädjande. Kassören arbetar med bokslutet och det ser ut som om vi klarar budgeten.

Några sökta mindre bidrag har inkommit som stöd till Nordiska Vuxendövveckan.

Kassören presenterade en del förslag, som kommer att spara både tid och pengar.

Programmet för Nordiska Vuxendövveckan är i stort sett färdigt och utsänt.

Gruppen som arbetar med Vuxendövas dag har tagit fram en del förslag som ska sändas till länsföreningarna.

Kansliet arbetar för fullt med planeringen av årsmötet och inbjudan kommer att sändas ut inom kort.

VIS sommarvecka med TSS kommer att förläggas till Tollare folkhögskola.

Rikstinget 2016 hade få deltagare – alltför  få – men de som var med var nöjda med arrangemanget.

Styrelsen diskuterade även vilka steg som ska tas efter minikonferensen. Att värva fler medlemmar är högst prioriterat. Ett dokument med tips och råd bör tas fram.

Om tolktjänstutredningen fanns inget nytt att berätta, men ett tolkmöte tillsammans med övriga hörselskadeorganisationer ska hållas den 6 februari.

Vad gäller TSS-projektet ska ny ansökan som en förstudie sändas till Arvsfonden. Anne-Marie Persson har ersatt Kerstin Kjellberg i arbetsgruppen.

Bilateralt CI anses fortfarande vara en fråga som ska drivas av riksförbundet och länsföreningarna gemensamt. VIS Norrbotten och VIS Västernorrland ska tillfrågas om det finns intresse att anordna en CI-konferens.

Ordförandegruppen kommer att hålla sitt nästa möte den 15 februari med SDR som värd.

Folke Nordung, VIS Västernorrland, har åtagit sig att vara interimistisk valberedare – inget lätt uppdrag. Styrelsen tackar Folke och hoppas att han får ett stort stöd av länsföreningarna. Signaler har dock inkommit om att även länsföreningarna har svårt att hitta styrelsekandidater.

VIS Kalmar hamnade i chock när deras driftiga ordförande Eva-Marija Åkesson avled i slutet av förra åre. En stor förlust för föreningen, men vi hoppas verkligen den ska återhämta sig.

Styrelsen diskuterade även länsföreningarnas representation i Tolk- och Brukarråden. Det är viktigt att VIS finns med i dessa råd. En annan viktig fråga som ofta har behandlats är kontaktpersonerna för länsföreningarna. Dessa måste ansvara för att alla föreningens medlemmar får den information som sänds ut från VIS Riks – eller annan inkommande information.

VIS måste söka samarbete md andra organisationer, men det går ganska trögt. Trevare har sänts ut, men tyvärr har det inte blivit någon respons.

Glöm inte Nordiska Vuxendövveckan på Leksands folkhögskola den 16-22 juli 2017!

//Kerstin