Arbetsgruppen för tolktjänstutredningen är en mindre grupp som skapats ur Ordförandegruppen.

Alla hörselorganisationer som ingår i Ordförandegruppen är representerade.
VIS representeras av undertecknad, Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld.

Arbetsgruppen har efter diskussioner inom gruppen och i den större Ordförandegruppen lagt fram riktlinjer för det fortsatta arbetet för att påverka politiker så att något händer i frågan om Tolktjänstutredningen.

I riktlinjerna betonas att arbetet är ett samarbete mellan olika hörselförbund:
SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)
SDUF (Sveriges Dövads Ungdomsförbund)
HRF (Hörselskadades Riksförbund)
UH (Unga Hörselskadade)
FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda)
DBU (Dövblind Ungdom)
DHB (Riksförbundet för Döva och Hörselskadade barn)
VIS (Vuxendöva i Sverige)
Barnplantorna

Huvuddragen i arbetsgruppens riktlinjer är

  • Skapa opinion i tolktjänstfrågan genom att kontakta riksdagspolitiker och andra som har ansvar för frågan.
  • Opinionsbildning genom skrivelser, sociala medier och artiklar.
    Däri ingår bl.a. skrivelser till regeringspartier respektive oppositionspartier och att använda sig av medier såsom facebook och twitter och att uppmuntra medlemstidningarna att skriva om ämnen i anslutning till tolktjänstutredningsfrågan.
  • Uppvaktning av ansvarig minister.
  • Dokument och skriftliga underlag som förbunden tidigare använt i påverkansarbete kan användas i detta arbete också.

En ännu mindre grupp bestående av representanter för SDR, DHB och HRF besökte under senhösten Socialdepartementet för att uppmärksamma berörda politiker på hur angeläget det är att fullfölja Tolktjänstutredningens intentioner.
Denna mindre grupp har fortsatt utgöra arbetsgruppens frontgrupp under våren genom aktiva kontakter med politiker.
I april 2013 händer något.
Följande text har sänts från Regeringskansliet för att användas i informationssyfte.

Med utgångspunkt i den kartläggning och analys samt de författningsförslag som lämnats i betänkandet En samlad tolktjänst (SOU 2011:83) ska en departementspromemoria tas fram med förslag till framtida reglering, organisering, finansiering och placering av en nationellt samordnad tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Förslaget kan inrymma ett sammanhållet statligt huvudmannaskap, som i så fall ska placeras inom en befintlig myndighet. Förslagen ska kostnadsberäknas och en modell och tidplan för omfördelning av medel mellan/från berörda huvudmän ska föreslås om förslagen innebär en sådan omfördelning. Förslagen ska vara kostnadsneutrala i förhållande till nuvarande organisation och ska möjliggöra en god budgetkontroll och styrning från huvudmannen/huvudmännen. Förslagens långsiktiga ekonomiska konsekvenser ska även analyseras och långsiktig finansiell hållbarhet ska värnas. Konsekvens- och kostnadsanalysen ska också innefatta en bedömning av effektivitetsvinsterna av förslag om en nationellt samordnad tolktjänst.

Avsikten är att departementspromemorian ska vara färdig för remiss i juni 2013.”

Nu i april bestämmer sig arbetsgruppen för att trots små glädjeskutt över att något händer, fortsätta påverkansarbetet enligt riktlinjerna.

När VIStidningen utkommer i juni kanske ytterligare något har hänt.

Vi följer utvecklingen!

Vad gör VIS?

Alla VISare kan fundera över när och hur vi använder tolk och vad vi vill ha ut av tolktjänsten.
Vill vi ha skrivtolkning eller TSStolkning ? Kanske båda vid olika tillfällen? Kanske har du exempel på när tolktjänsten fungerar bra? Dåligt? Berätta gärna för VIStidningen eller för VIS representant i arbetsgruppen, Kerstin TR!

VIS deltar och stöttar arbetsgruppens diskussioner och beslut. I revideringen av VIS Intressepolitiska program som just blivit klart skriver vi bl.a att vi vill arbeta för att de förslag i Tolktjänstutredningen som berör vuxendöva/gravt hörselskadade genomförs.

Vi arbetar för att få fram en bra utbildning för vuxendövtolkar. Vi vill att tolkutbildningen ska ge tolkar den kompetens som vi behöver.

Text: Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld